Risknytt 2009:2

Risknytt är en publikation från Riskkollegiet – svensk förening för riskvetenskap

 

Innehåll i detta nummer

Ord från ordföranden

Presentation av Riskkollegiets styrelse, del 1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Elektromagnetiska Fält. Egenskaper, Risker och Riskkommunikation

 

Ord från ordföranden

av Jan Olof Snihs, ordförande för Riskkollegiet

I detta nummer av Risknytt påbörjas en presentation av den nya styrelsen för Riskkollegiet. Den nya styrelsen som valdes på årsmötet i maj 2009 har en bredd och kompetens som kommer att gynna mångsidighet. Viktiga uppgifter för den nya styrelsen blir att följa upp och genomföra den verksamhetsplan som utarbetades i våras av den förra styrelsen. Riskkollegiets kärnverksamheter torde även fortsättningsvis vara att anordna seminarier, Riskkollegiets hemsida och dess nyhetsskrift Risknytt.

 

Styrelsen har också under hösten i samarbete med Riskkollegiets Vetenskapliga Råd arbetat med att förbereda Riskkollegiets pris år 2010, som denna gång kommer att delas ut i två varianter; dels till en person med lång och viktig verksamhet på riskområdet, utmärkt av bredd och hög vetenskaplig kvalitet, dels till en person i början av sin karriär, som har gjort nya, viktiga och lovande insatser på riskområdet.

 

I detta nummer av Risknytt finns också två texter som baseras på seminarier som arrangerats av Riskkollegiet under året. Den ena kommer från Hans-Olov Byquist, forskningschef på den nya Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som höll ett uppskattat föredrag om den nya myndighetens uppdrag och uppgifter i samband med Riskkollegiets årsmöte. Den andra kommer från Björn Cedervall, som gav en välbesökt föreläsning om ”Elektromagnetiska Fält. Egenskaper, Risker och Riskkommunikation”. En sammanfattning av Björn Cedervall finns att läsa nedan.

 

När det gäller kommande seminarier är det första redan spikat till den 9 december och handlar om ”Risker i ett kyrkligt perspektiv”. Seminariet arrangeras av Riskkollegiet i samarbete med Svenska Kyrkan. Seminariet och äger rum i Storkyrkosalen i Gamla stan, Stockholm. Andra seminarier där arbetet har kommit långt är ”Risker vid publika evenemang” som utarbetas i samarbete med länspolisstyrelsen i Stockholm, ”Risker med naturolyckor” i samarbete med Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut i Linköping m.fl., ”Den globala befolkningsökningen – prognoser, konsekvenser, risker, åtgärder” i samarbete med Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala, Risk Control Services AB m.fl. Styrelsen bearbetar fler uppslag till seminarier under 2010 och tar dessutom gärna emot ytterligare uppslag från medlemmarna.

 

Sammantaget ser vi fram mot ett intressant verksamhetsår med många utmaningar men också förhoppningar om att våra medlemmar och bidragsgivare upplever Riskkollegiets verksamhet intressant, informativ och nyttig.

 

Riskkollegiets styrelse 2009-2010 består av följande personer:

Jan Olof Snihs, Ordförande

Lena Kecklund, Vice ordf.

Olof Söderberg, Kassör

Per Wikman-Svahn, redaktör för Risknytt

Peter Modin, webbmaster, doktorandombud

Ing-Marie Olsson

Åke Munkhammar

Johan Bergström, doktorandombud

Hans-Olov Byquist

 

Här presenterar Johan Bergström, Åke Munkhammar och Jan Olof Snihs sig själva.

Övriga  kommer att presentera sig i kommande nummer av Risknytt.

 

Johan Bergström

Jag är doktorand vid Lunds Universitet. Inom forskningsområdet systemsäkerhet studerar jag hur oväntade och eskalerande situationer (situationer som går från ett normaltillstånd till ett kristillstånd) kan studeras, hanteras och tränas. Forskningen, vilken är finansierad av MSB, bedrivs i nära samarbete med industrier från bland annat flyg, sjukvård, sjöfart, och räddningstjänst. Genom att, i simulerade miljöer, låta team hantera oväntade och eskalerande situationer kan vi erbjuda träning av sådana samtidigt som vi samlar in data om teams hantering av oväntade och eskalerande situationer.

 

Åke Munkhammar

Jag arbetar som konsult i riskhantering, som egenföretagare. Jag arbetar framför allt med kontinuitetsplanering, vilket innebär att jag hjälper organisationer att planera för att kunna hantera kriser på ett så bra sätt att deras kunder/patienter/medborgare aldrig skall märka att det har inträffat en störning. Jag sitter också i några styrelser i finanssektorn. Mitt riskintresse grundades då jag tidigare arbetade inom försäkringsindustrin. Där gjorde jag riskbedömningar inom många olika områden: från rymdförsäkring, via tsunamiskador och risken för att en tennisspelare skall komma (för) högt på ATP rankingen och överdödligheten i AIDS i Ruanda till sannolika kreditförluster i en ekonomisk recession och risken för atomskada i ett kärnkraftverk. Jag har varit medlem i Riskkollegiet i cirka 20 år

 

Jan Olof Snihs

Jag är fysiker till min utbildning och har verkat i mer än 40 år på strålskyddsområdet, som anställd på Statens Strålskyddsinstitut och som konsult. Arbetet har inkluderat riskrelaterade frågor och utveckling av normer och kriterier avseende kärnkraftens normaldrift, hantering och slutförvar av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, beredskap mot radiologiska olyckor, radonrisker i gruvor, åtgärder efter Tjernobylolyckan m.m..  Jag har också arbetat med internationella strålskyddsrekommendationer inom ICRP, den internationella strålskyddskommissionen, studier av den globala användningen och konsekvensen av strålning och radioaktiva ämnen för FN: s vetenskapliga strålningskommitté UNSCEAR, undersökningar och riskanalyser för UNEP efter användning av utarmat uran i krig, stöd till östeuropeiska länder i strålskydd framför allt avseende radioaktivt avfall och arbetat inom ett antal kommittéer för OECD, WHO, EC och IAEA.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

av Hans-Olov Byquist, forskningschef MSB

Den 1 januari 2009 bildades MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

 

MSB ska utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser samt bidra till att minska konsekvenserna när en allvarlig olycka eller kris inträffar. Myndigheten får en viktig samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden. Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen – MSB tar inte över andra aktörers ansvar. MSB tar över verksamhet som tidigare har bedrivits av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar

 

MSB  som forskningsfinansiär

Enheten för inriktning av forskning samordnar, inriktar, beställer, kvalitetssäkrar och förmedlar forskning som syftar till att stärka svensk krisberedskap och minska olycksrisker i samhället. Målet är kunskapsuppbyggnad bland de aktörer i samhället som arbetar med att förebygga och hantera olyckor och kriser.  Vårt främsta medel för att bygga ny kunskap är utlysningar av forskningsmedel. Medel kan sökas för ramforskningsprogram, forskningsprojekt och kompetens- och strukturstöd. Medel söks i konkurrens och ansökningarna bedöms både vetenskapligt och ur ett behovs- och relevansperspektiv. MSB avsätter årligen cirka 120 MSEK för detta ändamål.

 

Behovsstyrd forskning

MSB stödjer i första hand tillämpad, behovsstyrd forskning, d.v.s. forskning utifrån frågeställningar som är tydligt hänförbara till MSB:s ansvars- och intresseområden och som syftar till framtagande av ny kunskap, tjänster och produkter för att lösa problem i samhället.

 

Mångvetenskaplighet

Ett av de framträdande dragen i den moderna samhällsutvecklingen är att antalet komplexa system ökat. Forskningen inom området samhällsskydd och beredskap innefattar alla vetenskapliga discipliner, samhälls-, teknik-, natur-, beteendevetenskap m.fl. Mångvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsansatser är en förutsättning för att vi ska kunna beskriva, analysera och förstå till exempel mötet mellan människa och teknik eller mellan ekonomi och miljö.

 

Samverkan nationellt och internationellt

För att ytterligare förstärka samhällets kunskapsuppbyggnad samverkar vi aktivt med andra aktörer såväl nationellt som internationellt. Vi strävar efter att utveckla det externa samarbetet bland annat genom nätverk med andra myndigheter, näringsliv, organisationer och lärosäten. På den internationella arenan identifierar vi lämpliga samarbetspartners och verkar för att få till stånd ett utvecklat samarbete inom våra forskningsområden.

 

Resultatspridning

Att omhänderta och sprida forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt bland de aktörer i samhället som arbetar med att förebygga och hantera olyckor och kriser är av största vikt för att nå målet ökad kunskap. Detta görs via publikationer, seminarier, konferenser, information på Internet, nyhetsbrev, MSB:s tryckta tidning Tjugofyra7 m.m.

 

Ytterligare information

På MSB:s webb återfinns mer information om den forskning myndigheten finansierar. Vi kan också nås via telefon och e-post. http://www.msbmyndigheten.se Tel: 0771-240 240 (vxl) E-post: forskning@msbmyndigheten.se

 

av Björn Cedervall, docent

Den 21 januari 2009 ägnades genom Riskkollegiet i samarbete med Elforsk en halvdag åt frågor relaterade till elektromagnetiska fält (EMF). Bakgrunden var två textsammanställningar som undertecknad då börjat bearbeta och vars inriktningar (1. Kemisk-fysikaliska utgångspunkter för frågan om eventuella EMF-risker samt 2. Metodik och fallgropar relaterade till riskkommunikationsproblem inom EMF-området) presenterades och därefter diskuterades (se avslutande kommentar, avsnitt 3 nedan):

 

1. Kemisk-fysikaliska utgångspunkter för frågan om eventuella risker

Frågan om huruvida elektriska och/eller magnetiska fält i olika bemärkelser är farliga eller ej har en tvärvetenskaplig karaktär. Att höga elektriska eller magnetiska fält kan ge upphov till farliga strömmar eller värmeeffekter är väl känt. Mer kontroversiellt är frågan om eventuella genotoxiska effekter, dvs. effekter som utgår från förändringar i DNA, eller effekter på cellens övriga molekylära maskineri och som i förlängningen skulle kunna innebära någon form av sjukdom. Man kan se det som en kedja av tänkbara händelser ungefär enligt följande: ”Exponering->antenn->växelverkan mellan EMF och atomer och/eller molekyler-> molekylär biologi/biokemi->->sjukdom. Varje steg i en sådan kedja måste vara möjligt för att en exponering ska kunna resultera i slutresultatet ”sjukdom”.

 

De teman som togs upp var sådana som ofta förbises men kan ha relevans för att man ska kunna belysa den komplexitet som finns inbakad i laboratorieexperiment och teoretiska tolkningar. Underlaget kan ses som ett ”nedslag” på vissa sådana temata. Till dessa hörde beskrivningen av en exponering, vad som menas med dos, vad som är relevant ur molekylsynpunkt vid olika frekvensområden, termiska respektive icke-termiska effekter, ferromagnetiska partiklar som förorening i laboratoriemiljön respektive i naturen. Ett sätt att närma sig frågeställningarna är att analysera energitäthet hos elektriska och magnetiska fält och sedan sätta dessa i relation till den naturliga miljön i enskilda celler eller hos hela individer. Särskilt intressant är storleksordningen hos de krafter och energier som förekommer naturligt i celler (t ex för att dra isär kromosomerna vid celldelning). Som framgick av presentationen förefaller det osannolikt att EMF skulle kunna bryta exempelvis kemiska bindningar (och därmed förorsaka DNA-strängbrott) om man med EMF menar sådana sammanhang som vi exponeras för till vardags i hemmet eller i yrkesmiljö.

 

DNA-skador indelas generellt i ett halvdussin huvudkategorier. Bland dessa kategorier anses DNA dubbelsträngbrott tillhöra de allvarligaste eftersom de kan förorsaka mutationer, kromosomskador, resultera i celldöd eller initiera canceruppkomst. Inga övertygande forskningsdata förefaller veterligen stöda cancermekanismer som bygger på DNA-strängbrott. De "larmresultat" som rapporterats från några håll har inte kunnat upprepas av andra forskare. För att bryta en kemisk (kovalent) bindning behövs en foton med en energi som ligger storleksordningen 1 miljon gånger högre än den hos ”mobilstrålning” (ca 1 GHz). Jämför man med kraftledningar (50 Hz) handlar det snarare om en faktor 100 000 miljarder. Å andra sidan är vid 50 Hz inte fotonbegreppet med dess energi relevant utan man bör snarare se till de elektriska respektive magnetiska fältens förmåga att inducera värme, strömmar eller ge upphov till stötar,

 

Värmeeffekter kan vara mycket skadliga för människan. Redan vid en temperatur på 39-40°C börjar skadliga fenomen inträffa hos människan men graden av skada hänger naturligtvis samman med hur länge man utsätts för en sådan temperatur - celler som aktivt delar sig och befinner sig i s.k. DNA replikationsfas är extremt känsliga för värme. Det som blivit särskilt kontroversiellt är huruvida fotoner i exempelvis GHz-området skulle kunna ge icke-termiska effekter. Något sådant har emellertid inte kunnat beläggas och om så gjordes vore det en världssensation.

 

Ett metodproblem som rör den cell- och molekylärbiologiska EMF-forskningen är förekomsten av ferromagnetiska partiklar såsom magnetit i laboratoriemiljön. Dessa partiklar har en diameter av storleksordningen några nanometer och uppåt - som mest kanske någon mikrometer. Om man har en sådan förorening inne i cellerna och sedan lägger på ett varierande magnetiskt fält över dem kommer partiklarna att kunna överföra energin på ett okontrollerat sätt med effekter som beror på var i cellerna de befinner sig. Avslutningsvis behandlades magnetiska fälteffekter hos djur och människor. Magnetit har varit känd i djurriket sedan tidigt 1960-tal och en mängd fynd gjorts som belyser olika organismers förmåga att reagera på det jordmagnetiska fältet. Känsligheten för magnetiska fält har visas kunna antingen handla om fältets riktning eller fältets storlek. Huruvida människor kan känna av magnetiska fält är en av de kontroversiella frågorna inom EMF-området. Hos avlidna människor har man funnit magnetitliknande mineral men det har inte visats att levande människor kan känna av magnetiska fält.

 

2. Metodik och fallgropar relaterade till riskkommunikationsproblem inom EMF-området

De deltemata som utgjorde grunden för framställningen hade valts med tanke på sådant som kanske inte alltid kommer fram i debatt eller frågeställningar om eventuella risker med EMF, men som kan vara bra att tänka på eller känna till. Mer specifikt har fokus lagts på resonemang om möjlig orsak-verkan där både språkliga barriärer och samhällets ”filter” i form av exempelvis okritiska massmedier kan vara ett problem.

 

Oavsett om forskare arbetar med exempelvis molekylär biologi eller epidemiologi ställs dessa inför en mängd metodproblem som ibland kan vara svåra eller t o m omöjliga att bemästra. Sådana svårigheter syns sällan ordentligt i pressreleaser, nyhetsmedier osv. men de finns ändå med som en del av många forskares vardag. Svårast att kommunicera är kanske problemet att om något är ofarligt kan det inte bevisas. I ett laboratorium för molekylärbiologi kanske ett okänt virus, en bakterie, eller en kemisk förorening förstör de experiment som görs men försöken kan åtminstone upprepas och oftast förbättras när sådant upptäcks. För epidemiologiska undersökningar föreligger en specifik utmaning i att undersökningarna aldrig kan upprepas genom att människor aldrig gör samma saker under samma förutsättningar och på ett förutsägbart sätt.

 

Mot denna bakgrund lyftes vissa metodproblem fram samt de s k Hills kriterier för orsakssamband. En kortare kommentar gjordes till olika aspekter på försiktighetsprincipen eftersom den hänvisas till i EMF-debatten men där det dessvärre sällan förklaras ordentligt vad man lägger i begreppet ”försiktighet”. Försiktighet hänger nära samman med mänsklig oro - därför fick ett sådant avsnitt komma med. Som avslutande tema gavs några historiska återblickar som snarare belyser den förmodade nyttan (bota ”alla slags sjukdomar” t ex) med det osynliga och mystiska än dess eventuella risker.

 

3. Kommentar till efterdiskussionen

Den mesta av den kritik som erhölls den 21 januari var befogad och jag har därefter förbättrat texterna. Med dessa rader vill jag därför självklart tacka de som kom med kritik. I efterdiskussionen uppstod emellertid en olycklig slagsida kring begreppet riskkommunikation – flera hade missförstått textinnehållets huvudinriktning. Detta kan bara belasta mig själv eftersom jag hade satt ordet ”riskkommunikation” mer som ett arbetsnamn utan att fundera närmare över det. Huvudbudskapet avsågs inte vara något av följande: 1. En översikt av ämnet riskkommunikation  2. En översikt av forskningslitteraturen på området. 3. En värdering av huruvida en viss ”mikroteslanivå” kan anses skadlig eller ej. De första två av dessa punkter täcks redan av befintlig litteratur och den tredje punkten har sammanfattats genom IARC:s klassificering av lågfrekventa magnetiska fält som ”möjlig carcinogen” (klass 2B) och för elektriska fält och statiska magnetiska fält ”för svagt underlag för att kunna bedöma frågan” (klass 3).

 

Textinnehållets huvudinriktning syftade istället på metodik och fallgropar inom EMF-forskningen och aspekter som hänger samman med hur resultaten kommuniceras där undertecknad menar att forskaren har ett ansvar som handlar om hur budskapen paketeras – man kan inte bara skylla på sensationslystna medier.

 

Avslutningsvis ska förklaras att mycket av grunden till de här skrifterna hänger samman med mina tidigare erfarenheter av en mängd orsaksfaktorer bakom cancer vilka inkluderar kemikalier, virus och inte minst joniserande strålning. Jag har för de sammanhangen tagit del av en mängd både molekylärbiologisk och epidemiologisk information som ofta skapat en logisk, enhetlig (eng. consistent) och rimlig grund. Denna enhetlighet kan jag inte finna inom EMF-området. För de som här vill opponera sig kan jag bara svara med att det ibland kan vara bra att ibland låna varandras glasögon. Här kan nämnas att en epidemiolog vid IRPA-kongressen (International Radiation Protection Association) 2008 tydligare än någonsin underströk värdet av att epidemiologer i större utsträckning än hittills tar till sig information som handlar om mekanismer på underliggande fysikalisk eller molekylärbiologisk nivå.

 

Seminariedagen finansierades av Elforsk AB med stöd från ett antal energiföretag. De båda texterna resulterade i två rapporter om EMF som båda kan laddas ned från Elforsks hemsida.

 

Om risknytt

Risknytt är ett elektroniskt nyhetsbrev från Riskkollegiet - föreningen för svensk riskvetenskap.

Redaktion: Riskkollegiets styrelse.

Ansvarig utgivare: Jan Olof Snihs (ordförande i Riskkollegiets styrelse).

Redaktör: Per Wikman-Svahn.

Riskkollegiets kansli:

Sigbladh Administration HB, Box 10022, 181 10 Lidingö

E-post: riskkollegiet@riskkollegiet.nu

Tel: 08-731 43 95

Fax: 08-731 43 99 Postgiro: 63 58 95-6

Webbplats: www.riskkollegiet.nu