RISKNYTT 2000:3

Redaktörens rader

Till detta nummer av Risknytt hör en bilaga, ett specialnummer av nyhetsbladet med rubriken ”Frivillighet och tvång i riskhanteringen - effektivitet och etik”. Där har Riskkollegiet glädjen att kunna presentera två bidrag från Riskkollegiedagen den 3 april i år. Det ena, om strategier i folkhälsoarbetet, är dessutom ytterligare överarbetet och kompletterat. Ett särskilt tack alltså till författaren dr Annika Strandell.

Denna gång har Risknytt ett annorlunda format, med löpande text över sidan i stället för två spalter. Vi prövar detta för att underlätta när nyhetsbladet, som först tas fram för en pappersupplaga, sedan också läggs ut på webbplatsen. Vi har lärt av försöken att lägga ut årets två första nummer av Risknytt på nätet; det blev lite risigt. Nätupplagan kommer antagligen också att serveras med ett annat typsnitt som anses läsvänligare på skärmen än Times New Roman, vilket vi brukar använda i den tryckta versionen.

Existensen och den successiva utbyggnaden av webbplatsen www.riskkollegiet.nu kommer även i övrigt att påverka Risknytt. Från och med detta nummer kommer vi således att utelämna eller begränsa inslag i Risknytt av typen andra organisationers arrangemang, uppgifter om nyutkomna publikationer eller dylikt. Sådan information läggs ut enbart på webbplatsen. Recensioner av litteratur hör dock fortfarande bäst hemma i Risknytt.

För medlem, som inte har regelbunden tillgång till dator med Internet-uppkoppling, förblir Risknytt den viktigaste informationskällan. Styrelsen, som tillika utgör redaktionskommitté för detta blad, måste därför bevaka att för föreningens syften väsentlig information från webbplatsen sedan också kommer med i Risknytt eller i vid behov meddelas i brev direkt till dessa medlemmar.

En sådan nyhet är att Riskkollegiet nu fått sitt Vetenskapliga råd, enligt de nya stadgarna. Ledamöterna presenteras helt kort i detta nummer. En annan nyhet är att Doktorandgruppen fått en flygande start, vilket framgår av webbplatsen. Man planerar redan en rad egna aktiviteter. Mer om och från Doktorandgruppen i följande nummer.

Året 2001 ser även i övrigt ut att bli spännande för Riskkollegiet. För Risknytts del gäller dock fortfarande att vi vill ha in många fler bidrag från både medlemmar och andra, för att nyhetsbladet skall leva upp till sin benämning. Kom igen, alltså!


RECENSIONSHÖRNAN

Värdet av liv och hälsa Man får inte sätta något pris på hälsa eller miljö - så säger ofta politiker och medborgare. Samma politiker och medborgare vill ofta sänka skatterna som går till sjukvård och skyddsmyndigheter. Därmed accepterar de just begränsningar i insatser för att förebygga eller åtgärda hälso- och miljöeffekter. Logiken kräver självklart att även sådana insatser begränsas i en värld med begränsade resurser. Istället för att förneka problemet behövs en diskussion om vad som är etiskt försvarbara insatser: Hur stora och med vilken fördelning?

En ingående diskussion om sådana frågor förs i Joakim Ramsbergs uppmärksammade och prisbelönta doktorsavhandling Are all lives of equal value? - Studies in the economics of risk regulation (Handelshögskolan i Stockholm, Centrum för riskforskning 1999). Här finns en diskussion av senaste läget beträffande t.ex. betalningsvilja och diskontering. Empiriska studier redovisas av attityder till och implicerade marginalkostnader för skyddsinsatser. Förtroendefrågor och politisk aktivitet studeras som möjliga förklaringsvariabler för variation i betalningsvilja.

Man sträckläser inte de 240 tättskrivna sidorna men avhandlingen är en väl genomarbetad fördjupningsbok för den som har intresse för kopplingen mellan riskhantering och ekonomi.
Gunnar Bengtsson


Etiska frågor inom strålskyddet

Rapporten nr 2000:8 från Statens strålskyddsinstitut med titeln Ethical Issues in Radiation Protection bygger på en internationell s k workshop i juni förra året. Rapporten har säkert redan uppmärksammats av dem som arbetar med eller är speciellt intresserade av strålskyddsfrågor. Men den innehåller synpunkter som kan tillämpas också på andra riskområden och i den allmänna samhällsdebatten om riskhantering. Jag tänker då särskilt på ett par bidrag. Det ena är författat av uppsalafilosofen professor C-R Bråkenhielm som tar upp temat Global förändring av värderingar, där kunskap är väsentlig både för utveckling av skyddspolicy och för politiskt ledarskap.

Den i risksammanhang välkända amerikanska filosofiprofessorn K Shrader-Frechette står för det andra bidraget. Hon behandlar beslut under (vetenskaplig) osäkerhet utifrån en analys av två extrema angreppssätt, ´anarkistens´ och ´autokratens´. Hennes slutsats är att båda är fel, att det här framför allt är fråga om etiska beslut och att ett sätt att komma fram bygger på fasta normer för en beslutsprocedur snarare än normer för beslutets substans. - Rapporten (på engelska) finns i sin helhet som Acrobatfil på webbplatsen www.ssi.se/english/index.html.
U.Sw
MEDLEMSINFORMATION

Vetenskapliga Rådet har under hösten tillsatts av styrelsen, i enlighet med de nya stadgarna. Rådgivarna är Agneta Oskarsson, professor i livsmedelstoxikologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, ordf.; Åke Bergman, professor i miljökemi, Stockholms Universitet; Britt-Marie Drottz Sjöberg, professor i socialpsykologi vid Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim; Åsa Boholm, docent, Centrum för forskning om offentlig sektor samt socialantropologiska institutionen, Göteborgs Universitet; Christer Edling, professor, institutionen för medicinska vetenskaper/arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet samt vd Svenska Läkaresällskapet; Sven Erik Magnusson, professor i brandteknik, Lunds Tekniska Högskola; Jack Valentin, docent i genetik, vetenskaplig sekr. International Commission on Radiological Protection; Ivar Vågsholm, leg.veterinär, PhD, laborator Zoonoscenter vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Nya medlemmar i Riskkollegiet är
Marcus Abrahamsson, Karolin Ask, Lisa Brouwers, Ellen Bruno, Tomas Carlsson, Sara Gunnare, Karin Hansson, Åke Holmgren, Tina Isaksson, Thomas Jonsson, Rikard Levin, Katrin Lundstedt-Enkel, Peter Lutz, Jennie Medin, Martin Peterson, Anneli Pettersson, Linda Rose, Annelie Sjölander-Lindqvist, Christina Stave, Björn Sund, Martin Tondel, Viktoria Wenehed och Mattias Öberg, samtliga doktorander, samt Åsa Boholm, Lars Dykert och Ulf Rannug.

Utmärkelser till medlemmar Risknytt har observerat att
- Lennart Sjöberg, Handelshögskolan i Stockholm, i oktober 1999 mottog The Distinguished Achievement Award, etablerad inom Society for Risk Analysis-Europe;
- Jack Valentin, International Commission on Radiological Protection, Stockholm/London, i somras mottog The Robert S. Landauer Award, etablerad inom amerikanska Health Physics Society.

Vi uppmanar alla att hjälpa redaktionen med mer information om utmärkelser när det gäller riskforskning, formulering av policy för riskhantering och liknande, som också är centrala frågor i Riskkollegiets verksamhet. Det vore tråkigt att missa sådana positiva nyheter.

Webbplatsen
www.riskkollegiet.nu växer fram så sakteliga. Allt blir inte bra med detsamma och besökaren på platsen har förhoppningsvis överseende. För nätverksfunktionen blir det särskilt viktigt att uppgifter från medlemsregistret börjar läggas ut nu i dagarna. Självfallet blir det endast sådan information, som vederbörande har givit tillstånd till. Uppgifterna blir därför inte enhetliga, men det goda får ingalunda vara det bästas fiende. Observera också att denna information inte kommer att införas i Risknytt.

E-postadresser
Eftersom det är en medlemsförmån att direkt via den egna nätbrevlådan få nyheter, rapporter, Risknytt m m samtidigt eller t o m innan motsvarande läggs ut på Riskkollegiets webbplats, kommer här en påminnelse till medlemmar, som har en e-postadress men som fortfarande är okänd för kansliet: meddela Din adress via riskkollegiet@riskkollegiet.nu.

Erbjudande
Från medlemmen Lars Persson kommer följande:
De som är intresserade av strålning kan gratis få tidningen Strålskyddsnytt (4 nr per år), utgiven av Statens Strålskyddsinstitut. Tidningen kan också nedladdas och läsas från SSI:s hemsida www.ssi.se.

Prenumeration:
Lars Persson
SSI
17116 Stockholm
fax 08-7297108 eller
e-post: lars.persson@ssi.se.

Man kan också erhålla pressmeddelanden och liknande direkt till egen e-brevlåda.