RISKNYTT 2001: 4
Nyhetsblad för Riskkollegiet - svensk förening för riskvetenskap

Några rader från ordföranden

I det dubbelnummer av Risknytt som kom ut tidigt i höstas (2001:2-3) skisserade jag de närmaste arbetsuppgifterna för den nya styrelsen. Bland dessa ingår att säkra den fortsatta utgivningen av medlemsbladet. Styrelsen är tacksam att Marie Haag-Grönlund tagit på sig att under en tid framöver ansvara för produktionen av Risknytt. Vår gemensamma målsättning är att medlemsbladet ska utkomma med ca fyra nummer per år och med ett innehåll som svarar mot medlemmarnas förväntningar.

Av referat på annan plats i detta nummer framgår att två medlemsmöten har ordnats under hösten 2001. Jag tror att detta avspeglar en rimlig ambitionsnivå både med hänsyn till styrelsens möjligheter att planera arrangemang och till medlemmarnas möjligheter att avsätta tid för att delta i sådana.

Ett aktualiserat informationsblad om Riskkollegiets verksamhet har framställts. Styrelsens ledamöter försöker att sprida detta i olika sammanhang. Kanske har informationsbladet medverkat till att vi under de senaste månaderna glädjande nog har märkt en tydlig tillströmning av nya medlemmar, verksamma inom ganska skilda områden. Jag hoppas att vi vid nästa årsmöte ska kunna redovisa en nettoökning av medlemsantalet i förhållande till förra året.

De medlemmar som tittar på vår hemsida har säkert märkt förbättringar av denna i fråga om layout och aktualitet - ansvaret för detta vilar hos web-redaktören Marcus Abrahamsson. Riskkollegiet är ju ett öppet nätverk, varför det är angeläget att så många av medlemmarna som möjligt är lätta att nå. För en tid sedan bad vi därför på nytt alla medlemmar med e-postadresser att tillåta att deras namn läggs ut på föreningens web-sida. Det har lett till att ungefär hälften av medlemmarna numera finns där. Men det finns utrymme för fler….

Några nya stödjande organisationer (utöver Kemikalieinspektionen, Räddnings-verket och Strålskyddsinstitutet) har vi tyvärr inte hittills lyckats knyta till oss. Men detta är ett långsiktigt arbete och jag har stort hopp om att vi så småningom ska nå framgång.

Vid ett möte mellan styrelsen och det vetenskapliga rådet i november 2001 diskuterade vi oss fram till långsiktiga riktlinjer för planeringen av framtida arrangemang. Det mötet refereras på annan plats i detta nummer. I frågan om planer på kortare sikt, dvs. arrangemang under våren 2002, gäller följande (kompletterande information med särskild kallelse kommer som vanligt att skickas ut lämplig tid i förväg). Preliminärt måndag den 12 mars 2002 kl 13-17 hoppas vi kunna anordna ett seminarium kring temat zoonoser (smittor som överförs från djur till människor). Närmast ansvariga för uppläggningen är professor Agneta Oskarsson och laborator Ivar Vågsholm, båda ledamöter i Riskkollegiets vetenskapliga råd. Vi hoppas på ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket och att kunna ordna mötet i verkets lokaler. Torsdag 18 april 2002 kl. 14-17 äger årsmötet rum, också i Naturvårdsverkets lokaler. Professor Åsa Boholm (även hon ledamot i det vetenskapliga rådet) har lovat ett bidrag med titeln Nationella mål och lokala invändningar - om lokaliseringskonflikter i samband med mo-derniseringen av Västkustbanan.

Händelserna i USA den 11 september 2001 har föranlett många att reflektera kring förbisedda och kanske oförutsägbara risker i tillvaron. Styrelsen undersöker för närvarande möjligheterna att den 11 september 2002 ordna ett arrangemang med inriktning på säkerhetsrisker och miljökatastrofer. Bland uppslag som kanske kan genomföras hösten 2002 eller under våren 2003 finns också ett möte på temat om hur olika aktörer överdriver eller förringar risker för att gynna sina egna syften. Kontakta gärna styrelsen med idéer och uppslag för framtida arrangemang!
/Olof Söderberg

 

***************************


Vilken roll har det vetenskapliga rådet?

För första gången sedan det vetenskapliga rådet bildades sammanträffade styrelsen och rådet den 12 november för att diskutera vilken roll det vetenskapliga rådet skall ha och hur samarbetet mellan styrelsen och rådet kan befrämjas.

Riskkollegiet är landets enda gemensamma forum inom riskområdet. Det slogs fast att styrkan och det unika i Riskkollegiets profil är bredden i föreningens verksamhet och det stora antal vetenskaper föreningen företräder. Detta skapar möjlighet till samarbete och interaktion mellan olika ämnesområden samt mellan olika grupper av aktörer.

En idé var att föreningen med fördel bör kunna fungera som nätverk för arrangörer av forskarutbildningskurser inom riskområdet. Dessa kurser ges av olika lärosäten i landet men studentunderlaget är ofta begränsat, varför en bättre samordning mellan universitet och högskolor skulle vara värdefull. Styrelsen och doktorandgruppen jobbar vidare med denna idé.

Det rådde stor enighet om att en viktig roll för föreningen är att främja en sund debatt inom riskområdet och att anordna symposier och seminarier. Det diskuterades också huruvida föreningen även skall vara policyskapande, men med tanke på det begränsade antalet medlemmar och att arbetet helt bygger på ideella insatser ansågs detta vara en orimlig målsättning. I förutsättningarna för veten-skapliga rådets arbete ingår att rådet inte har några regelbundna möten utan arbetar "ad hoc".

Styrelsens sammanfattning av diskussionerna:

1. Doktorandgruppen kommer att presentera ett förslag på hur forskarutbildningskurser vid olika lärosäten skall kunna samordnas.
2. Tvärvetenskap och bredd skall vara i fokus - ett antal seminarier är på gång.
3. För att underlätta arbetet och nå en större publik bör samverkan med andra organisationer öka.
4. En uppgift för det vetenskapliga rådet är att ge aktuella uppslag till seminarieteman och hitta rätt personer för att belysa olika problemställningar.
5. Rådet ska i övrigt verka för Riskkollegiets syften i enlighet med styrelsens uppdrag.
/Styrelsen

 

Mitt perspektiv på risk - några noteringar från medlems-mötet den 12 november

Efter diskussionerna mellan det vetenskapliga rådet och styrelsen var samtliga medlemmar inbjudna till medlemsmöte, där några representanter från det vetenskapliga rådet fick chans att presentera sina personliga reflektioner på riskproblematiken under rubriken "Mitt perspektiv på risk".

Agneta Oskarsson, professor i livsmedelshygien på Sveriges lantbruksuniversitet, inledde med en livsmedelstoxikologisk vinkling på risktemat och visade bl a en meny över de gifter vi normalt inmundigar i ett mål mat. Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, förordade ett holistiskt perspektiv på risk genom bättre integrering av olika vetenskapliga dicipliner samt en utvidgning av forskningsfokus, både vad gäller typ av kemikalier samt vilka effekter som studeras. Britt-Marie Drottz Sjöberg, professor i socialpsykologi vid Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, arbetar mycket med riskperception i globala sammanhang. Hon drog slutsatsen att upplevd och uppskattad risk är en nödvändig komponent i beslutsfattande och att forskning kring subjektiv risk (upplevd risk) bör utvecklas. Sven-Erik Magnusson, professor i byggnadstekniskt brandskydd vid Lunds universitet, beskrev en ny utbildning i riskhantering med fokus på säkerhet, hälsa och miljö inom civilingenjörsprogrammet vid Lunds tekniska högskola. Docent Jack Valentin, Internationella strålskyddskommissionen, presenterade olika definitioner på det mångtydiga begreppet risk och gav exempel på de osäkerheter som finns vid riskbedömning av strålning. Att vi är villiga att acceptera en större risk om en aktivitet är förknippad med nytta och/eller nöje åskådliggjordes tydligt med bilden på det sportflygplan där Jack, trots sin bakgrund som professionell riskbedömare, med förtjusning tillbringar sin lediga tid.

Eftermiddagen avslutades som sig bör med smörgås och dryck och trevligt småprat för dem som tog sig tid att stanna en stund.
/Marie Haag Grönlund

 

Komplex besvärsbild bland elkänsliga - ny avhandling

Den fjärde oktober presenterades en doktorsavhandling om elkänslighet vid Karolinska Institutet. Utgångspunkten för studierna har varit de besvär och den ohälsa som många personer rapporterar att de drabbas av i närheten av aktiverad elektrisk utrustning. Någon enskild besvärsutlösande faktor har inte identifierats.

I en tvärsnittsstudie i Stockholms län uppgav 1,5 procent av de svarande att de var överkänsliga mot elektriska eller magnetiska fält. Detta skulle motsvara 19 000 personer i länet. Rapporterad överkänslighet var associerad med ökad förekomst av besvär som t ex hudsymptom, trötthet och huvudvärk. Någon specifik besvärsprofil kunde inte identifieras. Gruppen rapporterade även andra former av allergi och överkänslighet, astma, förkylning, samt att de var störda av olika miljöfaktorer som trafikbuller, avgaser och låg rumstemperatur i betydligt högre utsträckning än övriga svarande.

I Lena Hillerts avhandling berörs också möjliga biologiska mekanismer bakom symptomen vid elkänslighet. Aktivitetsnivån av kolinesteras, ett enzym som påverkar överföringen av nervimpulser i hjärnan samt till kroppens muskler, kunde inte knytas till graden av trötthetssymptom. Kosttillskott med antioxidanter påverkade inte heller graden av symptom. Fortfarande saknas alltså kunskap om någon mätbar biologisk markör för elkänslighet.

Den sammantagna bilden av rapporterade symptom och ohälsa tyder på en komplex situation där individuella och miljörelaterade faktorer samverkar. Elkänslighet visade sig inte vara förknippat med undersökta personlighetsdrag eller mentalt välbefinnande, och inte heller med psykosocial karakterisering av arbetssituationen.

En bred medicinsk utredning utifrån aktuell symptombild bör alltid genomföras. Psykosociala, kemiska och fysikaliska miljöfaktorer av möjlig betydelse bör också uppmärksammas. Individuella rekommendationer bör utformas utifrån dessa resultat. Kognitiv terapi kan i en del fall erbjuda en möjlighet till minskade besvär vid elkänslighet.

Avhandlingens titel: Hypersensitivity to electricity: Symptoms, risk factors and therapeutic interventions.

Ramberättelsen finns på http://diss.kib.ki.se/2001/91-7349-016-4/
/Lena Hillert, Institutionen för folkhälsovetenskap, tfn 08-517 77999 eller via mail till lena.hillert@medhs.ki.se

 

Doktorandseminarium: Tvärvetenskap och riskforskning

Den 20 november hade ett trettiotal doktorander glädjen att få lyssna till professor Roger Kasperson (föreståndare för Stockholm Environment Institute och professor i geografi och riskanalys på Clark University), när han höll ett seminarium för Riskkollegiets doktorandgrupp på temat "Tvärvetenskap och risk-forskning".

Syftet med seminariet var att på ett informellt sätt diskutera vad tvärvetenskap är och hur man kan jobba tvärvetenskapligt i riskforskning. Professor Kasperson började med att ta reda på vad samtliga doktorander arbetade med och utifrån det anpassade han presentationen och diskussionen.

Professor Kasperson fortsatte med att klargöra distinktionen mellan multidisciplinärt och interdisciplinärt arbete. Det vanligaste är att arbeta multidisciplinärt, vilket innebär att människor från flera discipliner bidrar med olika delar till ett arbete utifrån sina egna perspektiv, t ex genom att man skriver var sitt kapitel till en bok. Interdisciplinärt arbete innebär istället att de olika disciplinernas aspekter sammansmälts i ett arbete, dvs att representanter från olika discipliner bidrar med egna aspekter till en och samma text.

Multidisciplinärt samarbete är relativt enkelt och snabbt att åstadkomma medan interdisciplinärt arbete är svårt och tar lång tid att utveckla. Ett av de största hindren för interdisciplinärt samarbete är att människor från olika discipliner inte talar samma språk. Ett annat problem som kan uppstå i interdisciplinära samarbeten är att människor från olika discipliner och från olika delar av världen inte har samma värderingar i frågor som är centrala för forskningen. Kasperson menade dock att man inte ska vara rädd för kommunikation och diskussion mellan discipliner även i frågor som har starkt inomdisciplinär karaktär.

Diskussionen kom bl a att handla om hur man rent praktiskt kan arbeta med tvärvetenskap. På frågan om hur doktorander ska lyckas arbeta tvärvetenskapligt, svarade Kasperson att det för en doktorand är särskilt viktigt att ha en gedigen inomdisciplinär grund och att hålla en hög profil inom sin egen disciplin. Utifrån detta är det sedan lättare att arbeta med tvärvetenskap som senior forskare. Kontaktnät av den typen som riskkollegiets doktorandgrupp utgör framhölls som ett viktigt bidrag till förutsättningarna att arbeta interdisciplinärt.
/Anneli Pettersson och Christina Rudén

 

Risk ur ett folkhälsoperspektiv

Under denna rubrik gavs föreningens medlemmar och andra intresserade tillfälle att den 27 september 2001 kl. 16.00 lyssna till professor Ragnar Andersson, som för kort tid sedan tillträdde en nyinrättad professur i riskhantering vid Karlstads universitet. Ragnar Anderssons huvudinriktning i den egna forskningen är vardagens olycksfallsrisker. Han har tidigare varit verksam inom institutionen för folkhälsovetenskap (avdelningen för socialmedicin) vid Karolinska institutet.

Anförandet ledde till åtskilliga intresserade frågor från de närvarande. Följande noteringar från mötet gjordes.

Nyckelbegrepp inom folkhälsovetenskaplig riskforskning och deras inbördes samband illustreras av följande

Det påpekades särskilt att SKADOR (Injuries), huvudsakligen till följd av OLYCKOR (accidents), i Sverige är dominerande dödsorsak bland dem som avlider före ca 50 års ålder. Skador är också en viktig orsak till sjukhusvård. Som källor för dessa studier används i första hand DOR (dödsorsaksregistret) och PAR (patientregistret över dem som är intagna för sluten vård), vilka bedöms vara mest tillförlitliga.

I Sverige är dödsfall på grund av olyckor till ca 25 % hänförliga till trafiken, ca 10 % till arbetsplatser och ca 65 % till hem- och fritidsmiljö. Av noterade personskador genom olycksfall (alltså inte bara skador som medfört dödsfall) har 20 % skett inom produktion och handel, 33 % i bostäder, 16 % under idrottsutövande, 16 % inom trafikområde och resten inom offentlig miljö (7 %) och fri natur (8 %). Om man jämför antalet förlorade levnadsår (före 65 års ålder), så står skador i USA för fler förlorade år än hjärt-/kärlsjukdomar och cancer tillsammans. Men det är en stark obalans i storleken mellan de forskningsresurser som satsas på att förebygga skador inom dessa båda områden.

Information lämnades också om det pågående forskningsprogrammet "Injury Prevention and Safety Promotion" vid Karolinska institutet (Department of Public Health Sciences / Division of Social Medicine) och om det "Safe Communities Network" som håller på att byggas upp mellan både europeiska och utomeuropeiska kommuner (eller motsvarande).

Verksamheten i Karlstad är i ett uppbyggnadsskede. Man håller nu på med att bygga upp ett lokalt nätverk och räknar med att inom kort ha skapat en webbsida. Områden/teman som är särskilt aktuella är industriell riskhantering, kommunalt säkerhetsarbete, säkerhet och ekonomi, statlig säkerhetsverksamhet och policyutveckling, krishantering, skador som folkhälsoproblem, risk och kön, risk och miljö, riskperception.
/Olof Söderberg


MEDLEMSINFORMATION

Kommande möten
Preliminärboka redan nu måndag den 12 mars 2002 kl 13-17 för ett seminarium kring temat zoonoser (smittor som överförs från djur till människor).

Torsdag 18 april 2002 kl. 14-17 äger årsmötet rum, också i Naturvårdsverkets lokaler. Professor Åsa Boholm (även hon ledamot i det vetenskapliga rådet) har lovat ett bidrag med titeln "Nationella mål och lokala invändningar - om lokaliseringskonflikter i samband med moderniseringen av Västkustbanan."

Nya medlemmar
i Riskkollegiet är Anders Wallin, Petra Willquist, Pia Ljunggren, Ulrika Karlsson, Mikael Johannesson, Mats Lindman, Lars Nilsson, Anders Eriksson, Peter Lilius, Tell Lennmark, Lars Andréason och Peo Lindqvist.

Medlemsregistret på webbplatsen
byggs upp successivt men bara med uppgifter som medlemmarna själva har godkänt för utlägg på nätet. Men det saknas sådan information från många medlemmar. Det är synd eftersom den öppna delen av medlemsregistret bör fylla en viktig del för Riskkollegiets funktion som nätverk. Har Du glömt, gå då in på webbplatsen och kolla om Du finns med. Beställ annars blanketten från kansliet, enligt vilken Du fyller i exakt de uppgifter som kan läggas ut, varken mer eller mindre.

Redaktion Kollegiets styrelse
Olof Söderberg, ordförande / ansvarig utgivare
Sven Ove Hansson, vice ordförande
Titus Kyrklund, sekreterare
Misse Wester-Heber, kassör
Ann Enander, ledamot
Jana Truedsson, doktorandombud
Christina Rudén, adj. doktorandombud
Marie Haag Grönlund, suppleant
Dick Hedberg, suppleant
Sten Grapengiesser, suppleant
Redaktör: Marie Haag Grönlund
Kansli: Sigbladh Administration HB
Box 10022, 181 10 Lidingö
E-post: riskkollegiet@riskkollegiet.nu
Web-redaktör: marcus.abrahamsson@brand.lth.se
Tel: 08-731 43 95 Fax: 08-731 43 99
Postgiro: 63 58 95-6
Webplats: www.riskkollegiet.nu