Lennart Sjöberg och Per Sandin på årsmötet 2013

Vid årsmötet den 14 maj 2013 tilldelades professor Lennart Sjöberg utmärkelsen The Swedish Risk Academy Award 2013 med följande motivering:

“Lennart Sjöberg har, med en bakgrund i metodutveckling, beslutsfattande, ekonomisk psykologi, emotionell intelligens, personlighetstestning och riskforskning, särskilt inriktad på riskperception, gett omfattande och unika bidrag till både svensk och internationell riskforskning. Hans banbrytande empiriska studier som rör speciellt samhällsengagerande frågeställningar har lett till ökad förståelse om hur människor uppfattar och bedömer risker till olika företeelser. Detta har varit till stort gagn såväl vetenskapligt som för myndigheternas, organisationernas och företagens praktiska hantering av risker.”

Lennart Sjöberg

 

Lennart Sjöberg tackade med ett uppskattat föredrag med rubriken Riskperception – modeller och principer, där han sammanfattade resultat från sin forskning kring hur olika risker uppfattas. Samtliga Powerpointbilder som föredraget var uppbyggt kring finns tillgängliga här.

Vid årsmötet den 14 maj 2013 utdelades även utmärkelsen The Swedish Risk Academy’s Special Prize to Promising Junior Researchers 2013  till universitetslektor Per Sandin (Sveriges lantbruksuniversitet)med följande motivering: 

“Per Sandin är en mycket lovande ung forskare inom fälten riskteori och riskfilosofi vars studier redan fått stort internationellt genomslag. Att han är medredaktör för Handbook of Risk Theory på Springer förlag är ett särskilt erkännande av honom som framgångsrik ung forskare. Per Sandin har dessutom bidragit till samhällets praktiska arbete med risk- och säkerhetsproblem genom att leverera beslutsunderlag till myndigheter och andra organisationer.”

 

Per Sandin

Per Sandin höll därefter ett uppskattat föredrag med rubriken Två kulturer, eller Att samtala om risker – erfarenheter av möten med studenter från olika discipliner. Han redovisade här hur han i olika kurser med etisk inriktning försöker ge studenterna insikter om olika faktorer som påverkar deras egen och andras uppfattning av risker och rationella beslut.

Bland annat har han inledningsvis brukat ge studenterna i uppgift att i mindre grupper för varandra presentera sina egna lösningar på följande uppmaning:

Berätta om en risk som vi bryr oss för lite om – som vi bör bry oss mer om – respektive en risk som vi bryr oss för mycket om och som vi följaktligen bör bry oss mindre om. Motivera svaret!

Begreppet ”risk” definieras inte före övningen – det ingår i övningen att studenterna själva får fundera ut innebörden av det begreppet. Inte heller kommenteras före övningen vad det innebär att någon ”bör” göra något.

Föga förvånande brukar en och samma risk inte sällan återfinnas i båda kategorierna. När det gäller att motivera svaren landar man nästan alltid i samma resonemang. Det handlar om huruvida risken – i bemärkelsen sannolikheten för att det otrevliga ska inträffa – är överskattad eller underskattad. Det verkar som om studenterna tror att det främsta skälet till att det finns risker som vi bryr oss om för litet är att det föreligger en underskattning.

Slående är att det verkar för studenterna vara helt uppenbart att frågan om hur man bör bry sig mer eller mindre om en viss risk, HELT OCH HÅLLET, ska tolkas i rationalitetstermer, när de kanske i grunden är moraliska frågor. Det är inte nödvändigtvis fel eller dåligt att uppfatta alla normativa frågor som i grunden rationalitetsfrågor. Men ett förnuftigt samtal om risker och hur man bör förhålla sig till dem kräver åtminstone att man är medveten om att även andra uppfattningar existerar. Man kan tala om två kulturer, den som ser riskfrågor som frågor om rationalitet, och den som ser dem som moralfrågor.

”Så om jag som filosof kan bidra med något här så är det nog … att uppmärksamma dessa båda kulturer på att den andra finns och inte bara består av oförnuftiga respektive amoraliska personer som är väldigt olika en själv”, avslutade Per Sandin.

1 comment

Comments are closed.