Om Riskkollegiet

Riskkollegiet är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om risker, hur de uppfattas och hanteras. RK:s medlemmar utgör ett nätverk för personer intresserade av riskfrågor.

Föreningen grundades 1988 i form av en mini-akademi, med ett begränsat antal valda ledamöter. Därutöver fanns det möjlighet för intresserade att ansluta som korresponderande ledamot. Våren år 2000 togs beslut om att omvandla organisationen till en förening, öppen för alla som stöder dess syften.

Riskkollegiet vill:

  • skapa förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenhet om riskfrågor mellan olika samhällssektorer och vetenskapsdiscipliner
  • verka för en effektiviserad kommunikation mellan lekmän experter och beslutsfattare
  • verka för tillkomsten av välunderbyggda beslutsunderlag
  • stimulera forskning inom området och då främst tvärvetenskaplig sådan
  • främja internationellt samarbete

Hitintills har främst risker med direkt inverkan på miljöns och människors hälsa och säkerhet fokuserats. Problem förknippade med ekonomiska och sociala risker är dock inte uteslutna.

Riskkollegiets arbetssätt har i huvudsak varit att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyten genom att arrangera temasymposier och seminarier, i regel öppna för allmänheten. Vissa av dessa vetenskapliga möten har publicerats i RK:s skriftserie eller i särskilda rapporter. Exempel på publikationer är ”Att jämföra risker”, ”Upplevd risk”, ”Hur farlig får naturen vara?” och ”Beslut under osäkerhet”.

Verksamheten leds av en oavlönad styrelse, med vissa kanslitjänster till sitt förfogande för den löpande, administrativa verksamheten. Till styrelsen finns knutet ett vetenskapligt råd som skall bistå föreningen i strävan efter hög vetenskapliga kvalitet på seminarier, publikationer och dokumentation av olika slag. Den ekonomiska basen för föreningens verksamhet är medlemsavgifterna samt bidrag från stödorganisationer.

Riskkollegiet delar ut priser till framstående forskare inom riskområdet. Läs mer om Riskkollegiets priser här.

Vi är i likhet med många andra ideella föreningar beroende av frivilliga insatser för att driva verksamheten. Efter omorganisationen förväntar vi oss dels en ökning av antalet medlemmar men också en breddning av medlemmarna erfarenhetsbakgrund. Vi är övertygade om att dessa nytillskott kommer att generera nya idéer om verksamheten och inspirera till nya teman för våra seminarier.

Riskkollegiets stadgar

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsber maj 2011-maj 2012

Verksamhetsber april 2009-april 2010

Verksamhetsber april 2008-mars 2009

Verksamhetsber april 2007-mars 2008

Verksamhetsber april 2006-mars 2007

Verksamhetsber april 2005-mars 2006

Verksamhetsber april 2004-mars 2005

Verksamhetsber april 2003-mars 2004

Verksamhetsber april 2002-april 2003

Verksamhetsber april 2001-april 2002

Leave a comment