Priser

För att stimulera och uppmuntra arbete på riskområdet beslöt Riskkollegiets styrelse år 2007 att på lämpligt sätt uppmärksamma och hedra en person som genom betydelsefulla insatser fört och för kunskaperna framåt på riskområdet. Enligt det ursprungliga beslutet skulle ett pris – med början år 2008 – delas ut vartannat år i två kategorier i samband med årsmötet.

Den ena kategorin skulle avse en person med lång och viktig verksamhet med och stor erfarenhet av riskfrågor, vilket också kan ha varit av stor praktisk nytta för samhället. Personens verksamhet utmärks av bredd och hög vetenskaplig kvalitet. Priset fick namnet The Swedish Risk Academy Award.

Den andra kategorin skulle avse en person i början av sin karriär, som har gjort nya, viktiga och lovande insatser på riskområdet och som genom detta pris får erkänsla för detta och stor uppskattning och stöd för sitt fortsatta arbete. Priset fick senare benämningen The Swedish Risk Academy´s Special Prize to Promising Junior Researchers och tilldelas numera doktorand eller nydisputerad.

Urvalskriterierna för de båda priserna har successivt preciserats och anges numera i den inbjudan till nominering av pristagare som regelbundet sänds ut till alla medlemmar och till ett stort antal akademiska lärosäten, myndigheter och organisationer som arbetar med riskrelaterade frågeställningar.  Sedan år 2014 utdelas varje år antingen det ”juniora” eller det ”seniora” priset.

 

Läs mer om respektive pristagare och motivering: