The Swedish Risk Academy´s Special Prize to Promising Junior Researchers

Pristagare och motivering

 • 2022
  • Åsa Grauman, Uppsala Universitet
  • Har bedrivit en banbrytande och klassisk forskning rörande individers uppfattningar och preferenser kring kardiovaskulär riskinformation. Hennes avhandling “The publics’ perspective on cardiovascular risk information: Implications for practice” visar bland annat att individers erfarenhet av risker inom familjen påverkar riskuppfattning, vilket har betydelse för förebyggande åtgärder. Åsa har visat god vetenskaplig skicklighet och en förmåga att forska på risk med en tvärvetenskaplig ansats.
 • 2020
  • Jonas Sundell, specialist hydrogeologi, Trafikverket
  • Oönskade och oväntade grundvattenförhållanden innebär påtagliga risker för byggnader och annan infrastruktur. Det är av stort samhälleligt intresse att minska dessa risker. För detta behövs välgrundade underlag för beslut. Jonas har i sin forskning mycket framgångsrikt lyckats genomföra såväl avancerad teoriutveckling och modellbyggande som tillämpning av riskbaserad beslutsanalys i verkliga infrastrukturprojekt.
 • 2018
  • Amy Rankin, Postdoc vid Linköpings universitet
  • “Amy Rankins forskning är inriktad på krishantering och resiliens i ett brett perspektiv mot flera tillämpningsområden. Centralt tema är hantering av och anpassning till störningar utöver de förväntade. Hennes forskning har stor relevans för att öka vår kunskap om risker och hon bidrar till utveckling av forskningsfronten, främst inom fältet Resilience Engineering. Hon har varit produktiv och flitigt presenterat sin forskning i internationella sammanhang och redan som en ung forskare byggt upp ett stort kontaktnät och samarbeten internationellt. Detta visar att hon har uppnått stor vetenskaplig självständighet och mognad.”
 • 2016
  • Doktor Linda Molander vid Folkhälsomyndigheten
  • “Linda Molanders forskning syftar till att bidra med nya kunskaper och metoder för en stärkt reglering av farliga kemikalier i konsumentprodukter. Linda Molander är en kreativ, engagerad och initiativrik forskare. Hennes publicerade arbeten visar på veten¬skaplig mognad och hon har under sin doktorandtid varit osedvanligt produktiv. Ämnet för hennes avhandling: “Chemicals in consumer products – Bridging the gap between academic research and chemicals regulation” har ett stort allmänintresse. Linda Molander har varit mycket aktiv i att kommunicera vikten av förbättrad kemikaliekontroll i såväl nationella som internationella sammanhang.”
 • 2014
  • Forskarstuderande, numera doktor Gabriella Eriksson, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet
  • ”Gabriella Eriksson har mycket framgångsrikt studerat kognition och perception med avseende på de främsta riskerna med bilism, det vill säga forskning med stor relevans för att öka kunskap om risker i vårt samhälle. Gabriella är en initiativrik forskare med ett passionerat engagemang för forskning. Hon har under sin doktorandtid visat prov på både grundlighet och effektivitet som resulterat i god produktivitet. Hon förväntas kunna fortsätta till en framgångsrik karriär som disputerad forskare.”
 • 2013
  • Universitetslektor Per Sandin, bioteknik och miljöteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
  • ”Per Sandin är en mycket lovande ung forskare inom fälten riskteori och riskfilosofi vars studier redan fått stort internationellt genomslag. Att han är medredaktör för Handbook of Risk Theory på Springer förlag är ett särskilt erkännande av honom som framgångsrik ung forskare. Per Sandin har dessutom bidragit till samhällets praktiska arbete med risk- och säkerhetsproblem genom att leverera beslutsunderlag till myndigheter och andra organisationer.”
 • 2010
  • Teknologie doktor Bengt Söderbergh vid Globala energisystem, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
  • ”Bengt Söderbergh arbetar med framtida risker beträffande energiförsörjning och håller på att fullborda sin doktorsavhandling rörande Europas energisäkerhet i fråga om naturgas. Han påvisar en risk för energibrist i Europa som bör påverka samhällets planering. Bengt Söderberghs studier har redan väckt stort internationellt intresse och väntas få betydelse för Europas framtid.”