The Swedish Risk Academy Award

Pristagare och motivering

 • 2021
  • Ann Enander, professor emerita i ledarskap vid Försvarshögskolan i Karlstad
  • “Ann Enander har på ett väsentligt sätt bidragit till utvecklingen av risk- och krisforskningen i Sverige. Hennes forskning handlar om hur människor påverkas av och hanterar olika typer av påfrestningar samt uppfattar och hanterar olika slags risker och kriser som de ställs inför. Hon var tidig med vikten av att involvera allmänheten i risk- och krisforskningen – exempelvis forskningen kring Tjernobyl, stormen Gudrun och tsunamin. Hon ger ett flertal exempel på hur människor hanterar olika typer av sociala risker och kriser samt hur man långsiktigt hanterar sina reaktioner på händelsen.I samverkan med samhället har Ann bidragit till ett närmande mellan akademin och professionella inom krishanteringsområdet. I boken Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser (2005) sammanställer hon en stor del av sin egen forskning och ger en bra introduktion till forskningsfältet. I sin senaste bok, Från storm till terror: individuella och kollektiva reaktioner vid samhällskriser (2020) ger hon en överblick över individuella och kollektiva reaktioner i samband med svåra händelser samt en inblick i de särskilda utmaningar som olika typer av samhällskriser kan innebära.En av hennes stora förtjänster är det stöd hon genom åren gett till nya forskare, där hon på olika sätt bidragit till många doktoranders (och kollegers) utveckling med sin djupa kunskap inom risk- och krisområdet. Ann är en generös kollega som gärna bidrar och ger feedback på andras arbeten. Ann är genom sin breda kompetens och kunskap en central person inom risk-och krisforskningsområdet. Hon är efterfrågad som expert inom flera verksamheter och referensgrupper och sitter i dag som ledamot i Coronakommissionen. Hon är i allra högsta grad en aktiv forskare.”
 •  2019
  • Lars Rosén är professor i ingenjörsgeologi vid Chalmers tekniska högskola. Han har genom att använda teorier inom riskhantering och beslutsstöd utvecklat metoder och angreppssätt som är av betydelse och direkt tillämpbara inom framförallt ingenjörsgeologiska och hydrogeologiska tillämpningar. Exempel på tillämpningar är grundvattenskydd och dricksvattenförsörjning. Genom sitt arbete har han både ökat medvetenheten och förmågan att analysera och hantera risker på ett strukturerat sätt inom flera branscher.
  • Åsa Boholm är professor i socialantropologi vid Göteborgs universitet. Hon har fokuserat på att beskriva och förklara hur riskfrågor hanteras i samhället utifrån skilda perspektiv och uppfattningar. Hon har genom banbrytande forskning visat på teoretiska problem avseende begreppet risk. Hennes forskning har också givit betydelsefull kunskap rörande riskkommunikation kring infrastruktur­anläggningar och risker för det lokala samhället.
 • 2017
  • Kurt Petersen tidigare professor i riskhantering vid Lunds universitet
  • “Kurt Petersen har varit nyckelperson i skapandet av en kreativ och produktiv forskningsmiljö inom riskhantering och samhällssäkerhet. Han har genom gott ledarskap starkt bidragit till att ett stort antal doktorander och juniora forskare framgångsrikt bedrivit forskning som gett avtryck i det svenska samhället, speciellt avseende användningen av risk- och sårbarhetsanalyser i det svenska krishanteringssystemet. Kurt Petersen har gjort betydande insatser som vetenskaplig rådgivare nationellt och även internationellt, samt varit en central person i flera internationella risk- och säkerhetsorganisationer.”
 • 2015
  • Professor Bal Raj Sehgal vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
  • “Professor Bal Raj Sehgal har under en lång forskarbana i USA och Sverige givit väsentliga bidrag till kunskap om reaktorsäkerhet och speciellt om svåra haverier vid kärnkraftsreaktorer. Hans arbete har inriktats mot att förstå hur en olycka med en härdsmälta utvecklas samt hur reaktortank och inneslutning bryts igenom och leder till utsläpp av radioaktiva ämnen. Professor Sehgals arbete har resulterat i världsledande beräkningsmodeller som används för analys och hantering av svåra reaktorhaverier. Hans insatser har fått stor betydelse för svensk forskning och svenskt internationellt samarbete inom reaktorsäkerhetsområdet.”
 • 2013
  • Professor emeritus Lennart Sjöberg, ekonomisk psykologi, Handelshögskolan i Stockholm
  • ”Lennart Sjöberg har, med en bakgrund i metodutveckling, beslutsfattande, ekonomisk psykologi, emotionell intelligens, personlighetstestning och riskforskning, särskilt inriktad på riskperception, gett omfattande och unika bidrag till både svensk och internationell riskforskning. Hans banbrytande empiriska studier som rör speciellt samhällsengagerande frågeställningar har lett till ökad förståelse om hur människor uppfattar och bedömer risker till olika företeelser. Detta har varit till stort gagn såväl vetenskapligt som för myndigheternas, organisationernas och företagens praktiska hantering av risker.”
 • 2010
  • Professor Maria Feychting vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet
  • ”Maria Feychting arbetar som världsledande epidemiologisk expert med forskning och riskanalyser rörande hälsorisker vid exponering för elektromagnetiska fält. Hennes internationellt uppskattade arbete med riskbedömning och riskkommunikation utmärks av integritet, konsekvens och professionalism. Maria Feychting agerar och kommunicerar på strikt vetenskaplig grund och med stor pedagogisk skicklighet, även när media, intresseorganisationer och enskilda söker utöva starka påtryckningar i olika riktningar.”
 • 2008
  • Professor Sven-Ove Hansson, Avdelningen för filosofi, vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm
  • ”Sven Ove Hansson har på ett nydanande sätt och med hög originalitet utvecklat vetenskapen om riskanalys genom att kombinera naturvetenskap och filosofi. Han har framgångsrikt byggt upp en ny tvärvetenskaplig verksamhet med forskning inom området riskfilosofi. Sven Ove Hanssons arbete har gett väsentliga bidrag till förståelsen om hur risker bedöms och hanteras såväl vetenskapligt som hos riskhanterande myndigheter”.