Riskkollegiets årsmöte hölls den 11 maj 2011

Innan årsmötet höll professor Johan Kleman, Stockholms Universitet ett mycket uppskattat föredrag om klimatförändringen och höjningen av havsytenivån. Johan Klemans presentation finns här. (Den som vill använda någon bild eller del av bilderna för publik presentation skall kontakta Johan Kleman först.)

Vid årsmötet beslutades bland annat om val till ny styrelse. Årsmötet behandlade även ett stadgeändringsförslag av huvudsaklig innebörd att styrelseledamöterna även framöver ska väljas på två år men på ett sådant sätt att mandattiden för hälften av ledamöterna går ut varje år. Samma regel ska gälla för ledamöterna i det Vetenskapliga rådet. Årsmötet fattade beslut av den innebörden och vid ett extra medlemsmöte den 30 maj 2011 fattades slutligt beslut i frågan.