Swedish Risk Academy Award 2017

Riskkollegiets styrelse har beslutat tilldela Kurt Petersen, tidigare professor i riskhantering vid Lunds universitet, The Swedish Risk Academy Award 2017 med följande motivering:

Kurt Petersen har varit nyckelperson i skapandet av en kreativ och produktiv forskningsmiljö inom riskhantering och samhällssäkerhet. Han har genom gott ledarskap starkt bidragit till att ett stort antal doktorander och juniora forskare framgångsrikt bedrivit forskning som gett avtryck i det svenska samhället, speciellt avseende användningen av risk- och sårbarhetsanalyser i det svenska krishanteringssystemet. Kurt Petersen har gjort betydande insatser som vetenskaplig rådgivare nationellt och även internationellt, samt varit en central person i flera internationella risk- och säkerhetsorganisationer.