Ann Enander pristagare

Riskkollegiets styrelse har på inrådan av den vetenskapliga kommittén enats om Ann Enander som pristagare för Riskkollegiets The Swedish Risk Academy Award med följande motivering:

Ann Enander har på ett väsentligt sätt bidragit till utvecklingen av risk- och krisforskningen i Sverige. Hennes forskning handlar om hur människor påverkas av och hanterar olika typer av påfrestningar samt uppfattar och hanterar olika slags risker och kriser som de ställs inför. Hon var tidig med vikten av att involvera allmänheten i risk- och krisforskningen – exempelvis forskningen kring Tjernobyl, stormen Gudrun och tsunamin. Hon ger ett flertal exempel på hur människor hanterar olika typer av sociala risker och kriser samt hur man långsiktigt hanterar sina reaktioner på händelsen.

I samverkan med samhället har Ann bidragit till ett närmande mellan akademin och professionella inom krishanteringsområdet. I boken Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser (2005) sammanställer hon en stor del av sin egen forskning och ger en bra introduktion till forskningsfältet. I sin senaste bok, Från storm till terror: individuella och kollektiva reaktioner vid samhällskriser (2020) ger hon en överblick över individuella och kollektiva reaktioner i samband med svåra händelser samt en inblick i de särskilda utmaningar som olika typer av samhällskriser kan innebära.

En av hennes stora förtjänster är det stöd hon genom åren gett till nya forskare, där hon på olika sätt bidragit till många doktoranders (och kollegers) utveckling med sin djupa kunskap inom risk- och krisområdet. Ann är en generös kollega som gärna bidrar och ger feedback på andras arbeten.

Ann är genom sin breda kompetens och kunskap en central person inom risk-och krisforskningsområdet. Hon är efterfrågad som expert inom flera verksamheter och referensgrupper och sitter i dag som ledamot i Coronakommissionen. Hon är i allra högsta grad en aktiv forskare.