RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Tid: 27 oktober kl 10:00-11:00

Plats: Teams

Flera stora skred har på senare tid inträffat och fått allvarliga skador som följd! Mycket tyder även på att dessa händelser kan komma att bli mer frekventa i och med ett förändrat klimat. Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen?

Vid detta RiskCafé berättar Hanna Sofie Pedersen vid SGI om riskanalyser avseende ras & skred samt om arbetet med att utveckla arbetssätt för att förbygga denna typ av händelser.

Som vanligt vid våra RiskCaféer så följer efter presentationen tid för diskussion.

Caféet hålls digitalt. Anmälan till lars.stromdahl@gmail.com