Stadgar för Riskkollegiet – svensk förening för riskvetenskap

Ursprungligen antagna den 3 april 2000.
Ändrade enligt beslut av medlemsmöten 11 och 30 maj 2011 samt 29 juni 2020.

Syfte

1. Riskkollegiet – svensk förening för riskvetenskap är en ideell förening som verkar för ökad kunskap om frågor som inbegriper risker samt om hur risker uppfattas och hanteras. Riskkollegiet ska utgöra ett kontaktnät för dem som är intresserade av riskfrågor, samt inom riskområdet:
– främja informationsutbyte om kunskapskällor och verksamheter
– verka för förbättrad kommunikation mellan lekmän, beslutsfattare och experter
– främja forskning och särskilt verka för tvärdisciplinärt samarbete
– verka för tillkomsten av välunderbyggda beslutsunderlag
– verka för internationellt samarbete.

Riskkollegiet är partipolitiskt och religiöst neutralt.

Medlemskap

2. Alla som stödjer riskkollegiets syften enligt 1§ är välkomna att bli medlem i Riskkollegiet.

Medlemsmöten

3. Riskkollegiets högsta beslutande organ är dess årsmöten och övriga medlemsmöten. Årsmötet äger rum under perioden januari-juni. Kallelse till medlemsmöten skall utsändas av styrelsen med minst 10 dagars varsel. Om minst en tiondedel av medlemmarna skriftligen begär ett medlemsmöte skall styrelsen utlysa ett sådant.

4. Beslut på medlemsmöten fattas med enkel majoritet bland de i mötet deltagande. Vid personval ska sluten omröstning företas om någon medlem så begär. Vid lika röstetal i öppen omröstning har tjänstgörande ordförande utslagsröst Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

5. Vid varje årsmöte väljs styrelse enligt 9§ samt två revisorer jämte suppleanter. Vid vartannat årsmöte från och med år 2013 väljs även en valberedning med minst tre ledamöter av vilka en utses till sammankallande. Valberedningens mandattid är två år.

6. Vid årsmötet behandlas styrelsens årsberättelse, revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet fastställer medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen ska till årsmötet för diskussion redovisa sina planer för verksamhet och ekonomi i stort under det kommande året.

7. Beslut om stadgeändring får endast ske efter beslut på två möten till vilka ärendet anmälts i kallelsen.

Styrelse

8. Styrelsen ska planera och leda Riskkollegiets verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt medlemsmötenas beslut. Styrelsen handhar föreningens ekonomi. Den beslutar vem som tecknar föreningens firma. Styrelsen bör ta medlemsvärvning som en av sina viktigaste uppgifter.

9. Årsmötet utser ordförande, kassör och tre ytterligare styrelseledamöter. Suppleanter kan utses, och har då närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

Styrelseledamöternas mandatperiod är två år, medan suppleanter utses för ett år. Vid varje årsmöte väljs antingen ordförande jämte två ledamöter eller kassör jämte en ledamot. Styrelsen fördelar inom sig övriga uppdrag, däribland uppdragen som vice ordförande och sekreterare. En av styrelsens ledamöter bör benämnas doktorandombud och ha särskilt ansvar för Riskkollegiets kontakter bland yngre forskare.

10. Avgår styrelseledamot före sin mandattids utgång inträder suppleant, om sådan finns, som ordinarie i den ordning suppleanterna är valda. Saknas suppleanter, eller är det ordföranden som avgått, ska kompletteringsval förrättas av medlemsmöte efter förberedelse av valberedningen.

11. Vid styrelsemöte inträder suppleanter för ordinarie ledamöter som inte deltar i mötet, i den ordning suppleanterna är valda. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter eller inträdande suppleanter deltar. Beslut fattas med enkel majoritet. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Vetenskapligt råd

12. Styrelsen utser ett vetenskapligt råd, vars ledamöter ska vara aktiva forskare som företräder skilda vetenskapliga discipliner med relevans för riskfrågor. Styrelsen utser rådets ordförande och vice ordförande samt utser ledamot eller annan att vara sekreterare. Ledamöternas mandatperiod är två år. Dock ska första gången denna paragraf i stadgan tillämpas endast rådets ordförande jämte hälften av ledamöterna utses på två år medan övriga utses på ett år. Styrelsen tillser att rådet har möjlighet att låta sig representeras vid styrelsemötena.

13. Det vetenskapliga rådets uppgift är att inom Riskkollegiets verksamhet ta ansvar för vetenskapliga bedömningar samt att i övrigt verka för Riskkollegiets syften i enlighet med styrelsens uppdrag.

Ekonomi

14. Riskkollegiets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna ska vara avslutade senast den 30 april.

15. Styrelsen eller medlemsmöte kan besluta om nedsättning av medlemsavgifterna för någon eller några av kategorierna studerande, pensionärer och arbetslösa.

16. Medlemsmöte eller, efter delegation, styrelsen, kan besluta om en avgiftsbelagd anslutningsform för juridiska personer. Sådan anslutning är ej förknippad med rösträtt. Den får ej ta former som äventyrar Riskkollegiets oberoende eller dess vetenskapliga integritet.

17. Uppdragen som styrelseledamot, suppleant och ledamot av det vetenskapliga rådet arvoderas ej.

Protokoll

18. Vid medlemsmöte ska föras protokoll. Styrelsens och det vetenskapliga rådets beslut ska också protokollföras. Medlem respektive ledamot som vill anmäla skiljaktig mening till protokollet ska beredas möjlighet till detta. Styrelsen ska arkivera protokollen och hålla dem tillgängliga för medlemmarna.

Uteslutning

19. Medlem som trots påminnelse inte betalar medlemsavgiften inom en månad kan uteslutas genom styrelsebeslut.

20. Medlem som avsevärt skadar Riskkollegiet genom att verka i strid med dess i 1§ angivna syften kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte, om ärendet anmälts i kallelsen.

Leave a comment