Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

Serien omfattar fem lunchseminarier som ambulerar mellan olika svenska myndigheter under perioden december 2011 – juni 2012. Vid seminarierna fördes en diskussion om frågor som: vilket genomslag har trenden om oberoende granskning fått inom organisationer och myndigheter som arbetar med risk- och säkerhetsfrågor? Hur uppfattas och tillämpas värdet av att renodla och särskilja granskning från utförande? Hur säkerställer myndigheter med uppgift att hantera risk- och säkerhetsproblem att granskning utförs oberoende av tillsynsobjektens riskbedömningar? Vad finns att vinna och vad riskerar att gå förlorat av att granskningen renodlas och särskiljs?

Myndigheterna var värdar för ett seminarium vardera till vilket myndighetens egen personal, samt medlemmar ur Riskkollegiet bjöds in att närvara och delta i diskussionen under en förlängd lunch. Som avslutning på seminarieserien bjuds samtliga inblandade myndigheter till ett uppföljande och publikt seminarium, under vintern våren 2013 , där lärdomar från seminarieserien diskuteras och erfarenheter byts.

Följande seminarier genomfördes:

Försvarsmakten (8 december 2011)
Transportstyrelsen (28 mars 2012)
Strålsäkerhetsmyndigheten (18 april 2012)
Socialstyrelsen (30 maj 2012)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (11 juni 2012)

Vill du veta mera? Kontakta gärna Johan Bergström (johan.bergstrom@lucram.lu.se), Urban Strandberg (urban.strandberg@gu.se) eller Olof Söderberg (ol.soderberg@bredband.net).

Här finns också ett informationsblad att ladda ned.