Bakgrund om Riskkollegiets priser och tidigare pristagare

Riskkollegiets priser: Förteckning över pristagare jämte motiveringar

För att stimulera och uppmuntra arbete på riskområdet beslöt Riskkollegiets styrelse år 2007 att på lämpligt sätt uppmärksamma och hedra en person som genom betydelsefulla insatser fört och för kunskaperna framåt på riskområdet. Enligt det ursprungliga beslutet skulle ett pris – med början år 2008 – delas ut vartannat år i två kategorier i samband med årsmötet.

Den ena kategorin skulle avse en person med lång och viktig verksamhet med och stor erfarenhet av riskfrågor, vilket också kan ha varit av stor praktisk nytta för samhället. Personens verksamhet utmärks av bredd och hög vetenskaplig kvalitet. Priset fick namnet The Swedish Risk Academy Award.

Den andra kategorin skulle avse en person i början av sin karriär, som har gjort nya, viktiga och lovande insatser på riskområdet och som genom detta pris får erkänsla för detta och stor uppskattning och stöd för sitt fortsatta arbete. Priset fick senare benämningen The Swedish Risk Academy´s Special Prize to Promising Junior Researchers och tilldelas numera doktorand eller nydisputerad.

Urvalskriterierna för de båda priserna har successivt preciserats och anges numera i den inbjudan till nominering av pristagare som regelbundet sänds ut till alla medlemmar och till ett stort antal akademiska lärosäten, myndigheter och organisationer som arbetar med riskrelaterade frågeställningar.  Sedan år 2014 utdelas varje år antingen det ”juniora” eller det ”seniora” priset.

 

Pristagare och motivering.

Åt 2008 utdelades enbart det ”seniora” priset. Det tilldelades

Professor Sven-Ove Hansson, Avdelningen för filosofi, vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm.med följande motivering:

”Sven Ove Hansson har på ett nydanande sätt och med hög originalitet utvecklat vetenskapen om riskanalys genom att kombinera naturvetenskap och filosofi. Han har framgångsrikt byggt upp en ny tvärvetenskaplig verksamhet med forskning inom området riskfilosofi. Sven Ove Hanssons arbete har gett väsentliga bidrag till förståelsen om hur risker bedöms och hanteras såväl vetenskapligt som hos riskhanterande myndigheter”.

 

Nästa prisutdelning ägde rum år 2010. Vid det tillfället utdelades båda priserna.

Det ”seniora” priset tilldelades

Professor Maria Feychting vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet med  följande motivering:

”Maria Feychting arbetar som världsledande epidemiologisk expert med forskning och riskanalyser rörande hälsorisker vid exponering för elektromagnetiska fält. Hennes internationellt uppskattade arbete med riskbedömning och riskkommunikation utmärks av integritet, konsekvens och professionalism. Maria Feychting agerar och kommunicerar på strikt vetenskaplig grund och med stor pedagogisk skicklighet, även när media, intresseorganisationer och enskilda söker utöva starka påtryckningar i olika riktningar.”

Samtidigt utdelades även det ”juniora” priset, vilket tilldelades

Teknologie doktor Bengt Söderbergh vid Globala energisystem, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet med följande motivering:

”Bengt Söderbergh arbetar med framtida risker beträffande energiförsörjning och håller på att fullborda sin doktorsavhandling rörande Europas energisäkerhet i fråga om naturgas. Han påvisar en risk för energibrist i Europa som bör påverka samhällets planering. Bengt Söderberghs studier har redan väckt stort internationellt intresse och väntas få betydelse för Europas framtid.”

 

De utdelningar av båda priserna som planerades äga  rum år 2012 uppsköts till år 2013. Det ”seniora” priset utdelades då till

Professor emeritus Lennart Sjöberg, ekonomisk psykologi, Handelshögskolan i Stockholm med följande motivering:

”Lennart Sjöberg har, med en bakgrund i metodutveckling, beslutsfattande, ekonomisk psykologi, emotionell intelligens, personlighetstestning och riskforskning, särskilt inriktad på riskperception, gett omfattande och unika bidrag till både svensk och internationell riskforskning. Hans banbrytande empiriska studier som rör speciellt samhällsengagerande frågeställningar har lett till ökad förståelse om hur människor uppfattar och bedömer risker till olika företeelser. Detta har varit till stort gagn såväl vetenskapligt som för myndigheternas, organisationernas och företagens praktiska hantering av risker.”

 

Det ”juniora” priset utdelades vid samma tillfälle till

Universitetslektor Per Sandin, bioteknik och miljöteknik, Sveriges lantbruksuniversitet med följande motivering:

”Per Sandin är en mycket lovande ung forskare inom fälten riskteori och riskfilosofi vars studier redan fått stort internationellt genomslag. Att han är medredaktör för Handbook of Risk Theory på Springer förlag är ett särskilt erkännande av honom som framgångsrik ung forskare. Per Sandin har dessutom bidragit till samhällets praktiska arbete med risk- och säkerhetsproblem genom att leverera beslutsunderlag till myndigheter och andra organisationer”

 

Inför 2014 års prisutdelning inbjöds enbart nomineringar till det ”juniora” priset. Detta tilldelades

Forskarstuderande, numera doktor Gabriella Eriksson, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet med följande motivering:

”Gabriella Eriksson har mycket framgångsrikt studerat kognition och perception med avseende på de främsta riskerna med bilism, det vill säga forskning med stor relevans för att öka kunskap om risker i vårt samhälle. Gabriella är en initiativrik forskare med ett passionerat engagemang för forskning. Hon har under sin doktorandtid visat prov på både grundlighet och effektivitet som resulterat i god produktivitet. Hon förväntas kunna fortsätta till en framgångsrik karriär som disputerad forskare.”