Nominering senast 1 december 2013: The Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researcher

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds nu att nominera kandidater till 2014 års pristagare för The Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researcher.

Riskkollegiet är en ideell förening som bidrar till att öka kunskapen om risker i samhället, om hur de uppfattas och hanteras i olika sammanhang. I enlighet med sina syften delar Riskkollegiet årligen ut priser för att hedra och uppmärksamma personer som genom sin forskning bidrar till att öka kunnandet av risker i olika sammanhang.

Nu utlyses 2014 års pris, The Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researcher, som ska gå till en doktorand eller nydisputerad forskare (disputerad under år 2013) som visat god initiativförmåga, engagemang och vetenskaplig mognad vilket bäddar för en framgångsrik forskarkarriär. Den forskning som bedrivs ska ha relevans för Riskkollegiets ambitioner, att öka kunskap om risker i vårt samhälle. Pristagaren bör sålunda arbeta med riskrelaterade frågeställningar, visa god förståelse för ämnet och ha utarbetat åtminstone 1 vetenskaplig publikation.

Nomineringen ska kort beskriva den/de nominerades forskningsuppgift och innehålla en kort motivering motsvarande högst en halv A4-sida per nominerad person. Kontaktuppgifter till den som nominerar ska anges. Nomineringen ska vara Riskkollegiets kansli tillhanda senast 1 december 2013 och sänds per e-post till riskkollegiet@riskkollegiet.se.

Styrelsens beslut om pristagare kommer att beredas av Riskkollegiets vetenskapliga råd, vilket består av välrenommerade forskare inom risk- och säkerhetsområdet.

Priset utdelas vartannat år och består av en plakett jämte ett stipendium om antingen 5000 kr för deltagande i en vetenskaplig konferens eller 8 000 kr för en studieresa med relevans för den egna forskningen.

Eventuella frågor om priset och nomineringsprocessen kan ställas till Hanna Palmqvist, sekreterare i Riskkollegiets styrelse, e-post: hanna.palmqvist@lucram.lu.se.