Socialstyrelsen ny stödjande medlemsorganisation

Vi är väldigt glada att Socialstyrelsen har blivit stödjande medlemsorganisationer till Riskkollegiet.

Offentliga organ, företag, föreningar och stiftelser som stödjer Riskkollegets syften kan bli stödorganisationer. Varje stödorganisation erbjuds utse fem personer som ska få samma information från Riskkollegiet som dess medlemmar. Stödorganisationer har inte rösträtt eller annat formellt inflytande i Riskkollegiet. Om stödorganisationen har minst 100 anställda är årsavgiften 10000 kronor, annars kan den nedsättas till 5000 kronor. Genom att stödja Riskkollegiet bidrar man till en framåtsyftande och vetenskapligt underbyggd diskussion om samhällets riskfrågor. Riskkollegiet är beroende av denna form av stöd för att kunna bedriva en utåtriktad verksamhet. Därtill kommer nyttan av informationen från Riskkollegiet och av dess unika nätverk av forskare och beslutsfattare.

Riskkollegiets stödjande medlemsorganisationer är för närvarande:

Analysgruppen vid KSU (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB)

Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet

Livsmedelsverket

Naturvårdsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet)

För information om hur Din organisation eller Ditt företag kan bli stödorganisation, kontakta Riskkollegiets ordförande Synnöve Sundell-Bergman (synnove.sundell-bergman@vattenfall.com) eller dess kassör Olof Söderberg (ol.soderberg@bredband.net).